Obavijest – COVID19

Obavijest – COVID19

Od 16.03.2020. godine radnici CZSS Beli Manastir zaprimati će samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga Prijem navedene kategorije korisnika obavljati će se ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 09 do 11 sati u koordinaciji sa zaštitarom i nadležnim stručnim radnikom. Putem medijskog prostora Radio Baranje stranke su obavještene da svoje upite i eventualne zahtjeve mogu proslijediti ovome Centu na mail : […]

Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu

Financijska izvješća za 2019.g. /xls/ Bilješke uz Financijska izvješća za 2019.g. /doc/ Obvezne bilješke uz Bilancu za 2019.g. /doc/

Objava rezultata javnog natječaja u CZSS Beli Manastir objavljenog dana 22.11.2019.g., na stranicama CZSS Beli Manastir

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Rezultati pismenog testiranja

Obavijest kandidatima o rezultatima testiranja za radno mjesto administrativni referent /pdf/

Naknada za troškove ogrjeva

Odobrava se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, na način da im se osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Beli Manastir. Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Obrasci

Naknada do zaposlenja

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema […]

Osobna invalidnina

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice. Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima […]

Naknada za osobne potrebe korisnicima smještaja

Pravo na naknadu za osobne potrebe odobrava se korisnicima smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u mjesečnom iznosu od 20% osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava izuzev prava na zajamčenu  minimalnu naknadu, a koja osnovica iznosi 500,00 kuna. Ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos kojim sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja umanjuje […]

Pravo na status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom  i bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe sa invaliditetom, ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj […]

Doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama, uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u […]