Ustrojstvo

1. UPRAVNO VIJEĆE

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čini pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik  Osječko – baranjske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika Osječko-baranjske županije imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi na prijedlog Osječko-baranjske županije.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru, biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanje, sukladno posebnom propisu.

2. RAVNATELJ

U skladu s čl. 135. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom Centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit ili je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa.

Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Dodatno precizirane poslove ravnatelja navodimo kao slijedeće:

 • organizira i vodi poslove Centra;
 • predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima;
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra;
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
 • podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje;
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje;
 • poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra;
 • odgovara za zakonitost rada Centra;
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu;
 • donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

RAVNATELJICA:
vd. ravnateljica Marija Pavluković, dipl.soc.radnica 

Unutarnji ustroj Centra organizira se ovisno o vrsti, veličini, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje kroz tri odjela:

 • Odjel za novčane naknade
 • Odjelu za odrasle osobe
 • Odjelu za djecu, mladež i obitelj

U Centru se obavljaju i administrativni, kadrovski, računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi.

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i socijalni pedagog.

Stručni poslovi, u pravilu se obavljaju timski, metodama individuanog planiranja i vođenja slučaja po principu integriranog socijalnog rada u pružanju usluga korisniku.

Skip to content