Usluge

Vodič kroz usluge Centra za socijalnu skrb

Što je Centar za socijalnu skrb?

Centar pruža različite vrste pomoći građanima koje zbog nepovoljnih socijalno-ekonomskih okolnosti, nesređenih obiteljskih odnosa ili drugih osobnih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti sami, niti uz pomoć članova obitelji:

  • osnovne životne potrebe
  • postići skladne odnose s članovima obitelji ili drugim osobama iz vlastitog okruženja
  • uspješno ispunjavati svoje obveze prema osobama o kojima su dužni skrbiti.

Kako radi centar za socijalnu skrb?

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb timski obavljaju socijalni radnik, psiholog, defektolog-socijalni pedagog i pravnik. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti centar za socijalnu skrb:

  • procjenjuje potrebe korisnika
  • provodi ispitni postupak i donosi odluke o pravima iz socijalne skrbi
  • utvrđuje način ostvarivanja prava  iz socijalne skrbi i odabire druga pružanja socijalnih usluga
  • prati provođenje svojih odluka neovisno o tome pružaju li se socijalne usluge korisniku u centru ili u drugim ustanovama socijalne skrbi, udrugama ili sl.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Prava i oblici zaštite koje pružamo utvrđena su Zakonom o socijalnoj skrbi. Za ostvarivanje prava korisnik je dužan dati točne i istinite podatke, te omogućiti uvid u svoje imovno stanje, stambene uvjete i obiteljske odnose koji su od značaja za ostvarivanje određenog prava.

STALNA POMOĆ- novčana pomoć koja se može odobriti samcu ili obitelji koja nema sredstava za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima ili na drugi način. Ona se isplaćuje svaki mjesec i traje dok ne nastupe promjene koje utječu na ostvarivanje prava.

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU- može se odobriti djetetu ili odrasloj osobi kojoj zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajne promjene u zdravstvenom stanju kojoj je prijeko potrebna stalna pomoć i njege druge osobe jer sama ne može skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama.

Osobna invalidnina- mogu je ostvariti osobe s težim tjelesnim, mentalnim oštećenjem ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju .

PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA- kroz ovaj oblik pomoći osigurava se zaštita osoba s najtežim, višestrukim oštećenjem zdravlja.

PRAVO NA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI-obuhvaća sve oblike smještaja u domu socijalne skrbi , obiteljskom domu, udomiteljskoj obitelji i organiziranom stanovanju. Ovo pravo mogu ostvariti korisnici svih dobnih skupina, a oblik i trajanje smještaja ovisi o specifičnim potrebama osobe koja ispunjava uvjete za priznavanje prava.

OSTALI OBLICI POMOĆI

JEDNOKRATNA POMOĆ-se može odobriti samcu ili obitelji koja zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl. Odluku o ostvarivanju jednokratne pomoći donosi nadležni socijalni radnik nakon pribavljanja dokaza o postojanju potrebe i visine iznosa kojim se potreba može podmiriti u cijelosti ili djelomično.

SAVJETOVANJE I POMAGANJE U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA- to je sustavna stručna pomoć koja se pruža u svrhu uspješnog prevladavanja nedaća i poteškoća, stvaranja uvjeta ua očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu. Organizacija centra za socijalnu skrb uvjetovana je djelokrugom rada i brojnim različitim potrebama korisnika Rad je organiziran kroz: • Prijemni ured Socijalni radnici pružit će Vam informacije o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi. Ukoliko se Vaše potrebe ne mogu zadovoljiti u okviru naše službe uputit ćemo vas kako da svoja prava ostvarite u drugim institucijama i nevladinim udrugama

• Odjela za novčane naknade Osnovna svrha ovog odjela je pomoći osobama da ostvare novčana prava iz sustava socijalne skrbi

• Odjel za odrasle Brine o zaštiti prava odraslih osoba- starih i nemoćnih, osoba s invaliditetom, onih izloženih obiteljskom nasilju, osobama s problemima psihosocijalnog funkcioniranja i onima u teškim socio-ekonomskim prilikama.

• Odjel za djecu mladež i obitelj Brine o zaštiti prava i interesa djece, maloljetnika i mlađih punoljetnika.

Provodimo :  postupak posredovanja prije razvoda braka, obradu posvojitelja i posvojenja, zaštitu i tretman djece i maloljetnika s poremećajem u ponašanju, poduzimamo mjere zaštite djece i članova obitelji koji su izloženi zlostavljanju i zanemarivanju.

Trebate biti prijavljeni za objaviti komentar.

Skip to content