Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice

Temeljem članka 28. i 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, a u skladu sa odredbama članka 131. i 133. Zakona o socijalnoj skrbi Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Beli Manastir na svojoj svanaestoj sjednici održanoj dana 25. kolovza 2021. godine donijelo je sljedeću odluku o razrješenju postojeće ravnateljice i imenovanju nove v.d. ravnateljice

Preuzmi /pdf/