Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj  skrbi  (Narodne  novine  br.  157/13, 152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17,  98/19  i 64/20),  članka  30.  Statuta  Centra  za  socijalnu  skrb  Beli Manastir, od  dana 21. ožujka 2019.  godine  i  Odluke  Upravnog  vijeća  Centra  za  socijalnu skrb  Beli Manastir, KLASA: 023-01/21-01/1 URBROJ: 2100-17-01/03-21-4 od dana 14. siječnja 2021.  godine, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Beli Manastir

Tekst natječaja sa svim uvjetima /pdf/