Naknada za troškove ogrjeva

Odobrava se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, na način da im se osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Beli Manastir.

Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Obrasci