Izmjena i dopuna Odluke o proceduri stvaranja obveza

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Beli Manastir., a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), ravnatelj Centra donosi Izmjenu i dopunu Odluke o proceduri stvaranja obveza u Centru za socijalnu skrb Beli Manastir

Preuzmi /pdf/