Rješenje o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava za Miodraga Balint

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, u predmetu naknade štete radi bespravno primljenih
sredstava na osnovi isplaćene zajamčene minimalne naknade a koji se vodi za Miodraga Balint,OIB
01470460298 iz darde, Matije Gupca 67., na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku
(,,Narodne novine“, broj: 47/09,110/21), donosi Zaključak o obvezi povrata bespravno primljenih sredstava na osnovi
isplaćene zajamčene minimalne naknade broj: KLASA:UP/I-551-08/22-03/9, URBROJ:2100.17-
10/25-22-2 od 24.08.2022. za obveznika povrata Miodraga Balint, OIB:1470460298 s prebivalištem
na adresi Matije Gupca 67. Darda 

Preuzmi /pdf/