Naknada za troškove ogrjeva

Odobrava se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, na način da im se osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Beli Manastir. Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Obrasci

Naknada do zaposlenja

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema […]

Osobna invalidnina

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice. Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima […]

Naknada za osobne potrebe korisnicima smještaja

Pravo na naknadu za osobne potrebe odobrava se korisnicima smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u mjesečnom iznosu od 20% osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava izuzev prava na zajamčenu  minimalnu naknadu, a koja osnovica iznosi 500,00 kuna. Ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos kojim sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja umanjuje […]

Pravo na status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom  i bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe sa invaliditetom, ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj […]

Doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama, uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u […]

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Zajamčena minimalna naknada se priznaje samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini  propisanoj u članku 30. stavku 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao […]

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada može se priznati: zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i […]

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo? udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog […]